Toespraak door Jan van Zanen bij het afscheid van Pauline Reeuwijk in de raadsvergadering van 21 december 2023

 

Geachte leden van de raad, geachte aanwezigen, beste Pauline,

Na bijna tien jaar neem je afscheid van onze Rekenkamer.

Ik kan gerust concluderen dat je als lid en plaatsvervangend voorzitter van dat orgaan je stempel hebt gedrukt als het gaat om het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van ons

handelen als gemeentebestuur.

Ik vertaal dit even naar helder Haags:

Doeltreffendheid staat voor: wat dit voor de burgers oplevert.

Doelmatigheid: of het met minder kosten hetzelfde kan opleveren.

Rechtmatigheid: of het voldoet aan de wet en andere regels.

Je was nauw betrokken bij alle verkenningen, onderzoeksopzetten,

feitenrapporten, bestuurlijke rapporten, bestuurlijke nawoorden,

raadsvoorstellen en persberichten.

 

Als portefeuillehouder op het sociale domein had je intensief aandacht voor onderzoeken naar de opzet en het werken van sociale

wijkzorgteams, de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning, de

opvang van daklozen, de begeleiding van jongeren in het kader van de participatiewet, de kosten voor de jeugdzorg en recent

nog naar de subsidies voor het welzijnswerk.

Een indrukwekkende staat van dienst, vooral als je bedenkt dat het lidmaatschap van de Rekenkamer een nevenfunctie is,

voor één dag in de week.                                                                                                                                                       En, met jouw grote kennis en ervaring, opgedaan bij je werk bij de Algemene Rekenkamer, droeg je bij aan het professionaliseren van de onderzoeken van onze Rekenkamer, onder andere met jouw bijdragen aan de meerjarenstrategieën.

 

Ook had onze Rekenkamer zeer veel baat bij jouw zorgvuldigheid en kwaliteit om de bestuurlijke boodschap goed te laten aansluiten op de feiten.

Aldus een lid van de staf.

Naast dit alles Pauline, was jij ook nog een prettige, zeer toegankelijke persoon om mee te werken.

Ik citeer hetzelfde staflid: ‘Pauline gaf altijd waardevol commentaar en vond het geen enkel probleem om dat zo nodig  nog even ‘s avonds, of zelfs in het weekend te doen.

 

Tenslotte Pauline,

Je was geen onbekend gezicht in deze raad.

In werkbesprekingen van de Rekenkamer in de raad en in commissies lichtte je de resultaten toe van onderzoeken.

Je gaat verder met je werk bij de Algemene Rekenkamer.

Namens ons gemeentebestuur, raad en college, dank ik je hartelijk voor je bijdrage aan de kwaliteit van ons bestuur.

Het ga je goed.