Meneer Roes,

Alles stroomt, niets blijft hetzelfde, zo luidt het gezegde.
Dat is en blijft echter heel vaak mensenwerk.
Mensen zoals u, meneer Roes.
In de 45 jaar dat u in dienst bent van de rijksoverheid hebt u zich onderscheiden door de wijze waarop u vaak lastige veranderingsprocessen succesvol hebt weten te leiden.
Zo was u nauw betrokken bij de hervorming van de gemeentelijke brandweer tot een landelijke organisatie.
In dezelfde periode zette u het Nationaal Crisiscentrum op, waarmee de basis werd gelegd voor de huidige crisisbeheersing en rampenbestrijding.
De weerstand die hierbij ondervond, overwon u met overredingskracht, geduld en doorzettingsvermogen.
Met Cees Fasseur legde u bovendien de basis voor de nieuwe Politiewet.
Gesteld mag worden dat u al met al een van de grondleggers bent van het inmiddels alom geaccepteerde concept ‘integraal veiligheidsbeleid’.
Bij het Ministerie van Justitie reorganiseerde u vervolgens drie los van elkaar opererende afdelingen (publiekrecht, privaatrecht en wetgevingskwaliteit) tot één directie.
Zo’n verandering is op zichzelf al moeilijk, maar de aanwezigheid van hoogopgeleide juridische professionals maakt het alleen nog ingewikkelder…
Na een paar jaar bij de Raad van State keerde u op persoonlijk verzoek van de minister terug naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Hier leverde u een belangrijke bijdrage aan wederom grote veranderingen:

de totstandkoming van de Nationale Politie, de nieuwe ‘gerechtelijke kaart’, de regionale taskforce drugsbestrijding Noord-Brabant en de aanpak van de ‘high impact crimes’.
Daarnaast zette u zich – onder aanzienlijke politiek-bestuurlijke druk – in voor de verbetering van het functioneren van de strafrechtketen.
Hierin slaagde u, ondanks de tegenstelling tussen het autonome karakter van de strafrechtketen en de verwachting van de politiek om snel resultaat te zien.
In deze periode had u in het bijzonder oog voor de zwaarbelaste medewerkers.
Sinds vijf jaar bent u weer terug bij de Raad van State, ditmaal als staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling Advisering.
Hier levert u naast uw reguliere werkzaamheden als voorzitter van de Stuurgroep Kwaliteit een bijzondere bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en de samenhang van de afdeling.

Dit alles, gecombineerd met vele nevenfuncties, laat zien hoezeer u zich de afgelopen decennia heeft ingespannen ten bate van de samenleving, die leeft bij gratie van verandering.

Meneer Roes,
Het doet me dan ook een groot genoegen u mede te delen dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.