In memoriam Albert Peereboom Voller, raadsvergadering van 14 maart 2024

Geachte raad,

25 februari jongstleden overleed op 82-jarige leeftijd Albert Peereboom Voller.

Albert maakte namens VVD deel uit van onze raad van 1987 tot 2002.

Voor zijn inzet voor onze stad, gedurende meer dan veertien jaar, ontving hij bij zijn afscheid van de raad de gouden vroedschapspenning.

Daarmee behoort hij tot het selecte clubje van oud-raadsleden, dat die gouden penning kreeg, dat van de echte volhouders.

Albert hield zich als raadslid bezig met onder meer de terreinen financiën, verkeer, ruimtelijke ordening, leefomgeving, milieu, bestuur en onderwijs.

Hij stelde tal van schriftelijke vragen, of diende moties in op het vlak van parkeerverordeningen, bomenkap in het Statenkwartier, bodemverontreiniging in de Schenkstrook, de Gemeentelijke Kredietbank, de vestiging van de Haagse Hogeschool in Laakhaven,  Stadsvernieuwing, bestemmingsplannen en afvalverwerking.

Een motie van hem, hier vermeldenswaard, betrof een oproep aan het college om een goed introductieprogramma voor nieuwe raadsleden op te zetten, zodat zij snel hun weg vinden in de gemeente en haar complexe vraagstukken.

Ik kan nog even doorgaan, het is een lange lijst.
Hij was een van de indieners van het initiatiefvoorstel ‘De bezem door de stad’ om kleine milieuvervuiling aan te pakken, zoals graffiti en klein chemisch afval.

Alsook van een initiatiefvoorstel voor een betere spreiding van werk- en bedrijfstijden om achterstanden in infrastructuur en openbaar vervoer weg te werken.

Dit om de stad beter bereikbaar te maken.

Albert was lange tijd voorzitter van de commissie Beroep en Bezwaarschriften.

Ook zat hij enige tijd de Rekeningencommissie voor.

Zijn betrokkenheid bij ons stadhuis bleef niet beperkt tot deze zaal.

Soms was hij te vinden in de trouwzaal, in zijn hoedanigheid van ambtenaar van de burgerlijke stand.

Buiten het stadhuis was Albert op professioneel vlak, als beleidsadviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, eveneens betrokken bij het lokale bestuur.

Ik rond af.

Bij de oprichting van wijkvereniging Benoordenhout in 1976 en de bijbehorende wijkkrant, waar Albert jarenlang de eerste hoofdredacteur van was, plaatste hij een oproep aan bewoners.

Ik citeer daaruit:

‘Wie zich geroepen voelt mee te denken over bestemmingsplan, verkeer, vervoer, of groenvoorziening kan zich melden.

De heer Peereboom-Voller’.

Einde citaat.

Lang voordat Albert deel zou nemen aan onze raad,zette hij zich reeds als wijkbewoner in op de thema’s van ons lokaal bestuur.

Dat hield hij lang vol.

Zoals hij het lang volhield om zich als raadslid voor onze stad  in te zetten.

Mag ik u vragen een moment stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan Albert Peereboom Voller.