In memoriam Jan Schuller, raadsvergadering 4 april 2024

 

Geachte raad, familie (als deze er is),

Het komt wel ’s voor dat je later verneemt dat een oude bekende is heengegaan.

Zo kregen wij iets meer dan een week geleden het bericht dat op vrijdag 12 januari Jan Schuller op 84-jarige leeftijd is overleden.

Jan was raadslid namens de PvdA van juli 1999 tot maart 2006.

Hij hield zich bezig met de terreinen ruimtelijke ontwikkeling, wijkaanpak en integratie, volkshuisvesting, sociale zaken en welzijn, met name op het vlak van jeugd- en ouderenbeleid.

Vanaf de invoering van het dualisme in ons lokaal bestuur in 2002 was hij tevens voorzitter van de raadscommissie Verkeer, Economie en Monumenten.

Als raadslid maakte hij zich onder meer sterk voor de leefbaarheid in Regentesse-Zuid door de aanpak van de parkeeroverlast, voor voortgezet onderwijs en de verbetering van de economische zones in Transvaal.

Ook zette hij zich in voor woonvoorzieningen voor ouderen met vormen van zorg op maat, zoals in Moerwijk, voor het betaalbaar houden van de Regiotaxi voor mensen met een beperking en ouderen, en voor voldoende opvang voor zwerfjongeren.

Jan streed eveneens voor betaalbare herhuisvesting van de bewoners van de Zwarte Madonna, het woongebouw hier verderop dat plaats moest maken voor het nieuwe ministerie van Justitie.

Tevens was  hij een van de opstellers van de woonvisie van de PvdA in 2005.

 

Jan kwam in onze raad na een lange, succesvolle loopbaan bij de Vakbond, waar hij van 1985 tot 1993 voorzitter was van de Bouw- en Houtbond FNV.

Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.

Naast het raadswerk had hij ook oog voor de noden van anderen, buiten onze stad, die van kinderen in Ghana.

Samen met anderen richtte hij de Stichting Kofi Annanschool op.

Die stuurde gedurende een reeks van jaren teams van Nederlandse leerling-bouwvakkers naar Ghana voor de bouw van scholen.

Tenslotte:

Jan maakte er een punt van als iemand zijn naam verkeerd uitsprak.

Dat overkwam hem wel eens in een vergadering in deze zaal.

Ik citeer hem:

“Ik ben niet Jan Schüller. Ik ben niet Jan Schiller. Ik ben gewoon Jan Schuller.”

Einde citaat.

Gewoon, maar wel met een groot sociaal hart.

Mag ik u vragen om een moment stilte  ter nagedachtenis aan Jan Schuller.