Mevrouw Korteweg,

Nog maar kortgeleden had u als gastvrouw van het Oecumenisch Aandachtcentrum van de kerken in Den Haag te maken met een schrijnend voorval.
Door uw alertheid en initiatief werd toen voorkomen dat de dood van een bezoeker van het centrum onopgemerkt zou zijn gebleven.
Het zegt iets over de soms harde praktijk van het Aandachtcentrum waar u al twintig jaar actief bent en het zegt iets over u.
Daarover zo meer.
U begon uw vrijwilligerscarrière bijna dertig jaar geleden als bestuurslid van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Dat hebt u zes jaar gedaan.
In 2001 nam u twee nieuwe taken op zich.
U ging opvoed- en gezinsondersteuning verlenen bij het project ‘Home Start’ van de Stichting Humanitas en u begon als vrijwilliger voor het Oecumenisch Aandachtcentrum Den Haag.
Na een voorbereidende cursus ging u bij ‘Home Start’ aan de slag om jonge ouders bij te staan met een steuntje in de rug of praktische hulp.
Zes jaar lang begeleidde u enkele ouders gedurende een jaar.
Vinden van een goede aansluiting en bieden van een luisterend oor was steeds uw kracht.
Vrijwel tegelijkertijd begon u als gastvrouw en gesprekspartner voor bezoekers bij het Oecumenisch Aandachtcentrum.
Het centrum biedt een laagdrempelige inloop voor gesprekken over geloof en zingeving, maar ook een plek om op adem te komen.
Tien jaar lang was u tevens lid van de Werkgroep Medewerkenden.
U deed vrijwilligerscoördinatie, nam samen met de pastor nieuwe vrijwilligers aan en voerde evaluatiegesprekken.
Met de andere leden van de Werkgroep verzorgde u ook de scholing van de medewerkenden.
Nu richt u zich vooral op het ontvangen en begeleiden van bezoekers.
Dat werk is in de afgelopen decennia sterk veranderd. Werden in de beginjaren jaarlijks ongeveer achtduizend mensen ontvangen, inmiddels zijn dat er vijftienduizend.
Ook de populatie is veranderd.
De mensen komen uit alle windstreken en velen zijn de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig.
Er is ook vaker sprake van psychische problemen en soms agressie.
Met uw sterke persoonlijkheid bent u goed in staat gebleken deze veranderingen het hoofd te bieden.
En niet alleen dat.
U helpt ook de andere medewerkenden zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.
Gedurende de coronacrisis bent u inventief gebleken bij het bedenken van manieren om in contact te blijven met de doelgroep.
Waar desondanks een bezoeker alleen stierf, wist u met doortastend optreden te voorkomen dat dit onopgemerkt bleef.
Mevrouw Korteweg, het is mij een eer u te melden dat Zijne Majesteit de Koning u heeft willen benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.