Maandag 22 november

Fiets heen en weer naar het zwembad. Trek m’n baantjes. Begin op het Stadhuis de maandag traditiegetrouw met het ‘Secaba’ overleg met naaste medewerkers. Nemen de afgelopen en komende week door. De tips en tops. Deze wordt gevolgd door vergaderingen van de driehoek in de raadzaal – er is een presentatie over stadsdeel Centrum door Hassan el Houari en zijn collega’s – en via MS Teams van het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Bereid de vergaderingen van het presidium van de gemeenteraad en het fractievoorzittersoverleg van morgen voor met raadsgriffier Lilianne Blankwaard.

Heb aan het begin van de middag een vergadering van de staf veiligheid in de collegekamer. Praat langs digitale weg bij met gemeentesecretaris Ilma Merx en woon digitaal de vergadering bij van de staf bovenlokale netwerken. Maak (nader) kennis met Henk Morsink, sinds 2015 Kanselier der Nederlandse Orden. Ontmoette Henk (Generaal-Majoor der Cavalerie) eerder tijdens het Prinsjesdagconcert. De kanselier adviseert over alles wat ridderorden en officiële onderscheidingen aangaat, behartigt de belangen van de officiële onderscheidingen en gedecoreerden en bewaakt de ‘zuiverheid en waardigheid’ van de Nederlandse onderscheidingen. Eline en Sandra van kabinetszaken wonen het gesprek bij.

Foto: Valerie Kuypers

Spreek via MS-teams met Aad van Loenen en Appie el Massaoudi (Ap’s Services B.V.). Hebben het over de actualiteit van het afgelopen weekend in Schilderswijk en over de impact daarvan op de wijk. Begeleiding van jongeren naar werk en opleiding is vervolgens ons onderwerp. Spreek af om snel opnieuw een bezoek te brengen aan Appie. Tolga Koklu (politie) belt in verband met de actualiteit.

 

Zit aan het eind van de middag, ook via de digitale weg, de vergadering voor van de Alliantieraad Zuidwest. De wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust die samen Zuidwest vormen, hebben op diverse vlakken extra aandacht en inzet nodig. Er zijn zorgen over de verloedering en het afglijden van de wijken door het achterblijven van investeringen. In deze wijken wonen ruim 70.000 inwoners. Op het gebied van onderwijs, gezondheid, veiligheid, werk en wonen lopen de wijken achter bij de andere wijken in Den Haag. Na korte inleidingen door Maarten Könings en Annius Hoornstra spreken de Alliantieraadsleden onder meer over hoe directer met de bewoners samen te werken en hoe de onderlinge samenwerking te versterken. Bemerk grote betrokkenheid bij de voorzitters van de verschillende allianties: Jet Bussemaker (Gezondheid & Vitaliteit), Mohamed Baba (Wonen & Leefomgeving), Pierre Heijnen (Onderwijs), Harry Wientjens (Werk & Economie), Marc Prins (Veiligheid & Leefbaarheid) en Charlie Ortega (Samenhang & Participatie). Nuttig gesprek. Wordt vervolgd.

Bezoek aan het begin van de avond het politiebureau aan de Heemstraat. Teamchef Fedwa begroet me bij binnenkomst. Spreek met een wijkagent die slachtoffer is van doxing: zijn persoonsgegevens zijn online gedeeld. Hier hebben hij en zijn gezin veel last van. Verschrikkelijk om te horen. Wens hem en zijn familie sterkte toe. Helaas krijgen steeds meer politieagenten hier in hun werk mee te maken. Morgen komt het ongetwijfeld aan de orde in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie.

Neem, terug thuis, via MS Teams deel aan de vergadering van het Veiligheidsberaad. Lange vergadermaandag zit erop. Geef nog even aandacht aan de stukken voor morgen. Het is niet anders.