Toespraak bij de overhandiging van de gids 'Opvang voor slachtoffers van geweld in de privésfeer als mensenrecht'

Mevrouw van Dooijeweert,

Beste Adriana,

ik wil u graag hartelijk danken voor deze gids. Het is een mooi hulpmiddel voor regio’s en gemeenten die hun plan van aanpak nog moeten formuleren.

Het is vandaag de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Ook in Nederland komt geweld tegen vrouwen in de privésfeer nog regelmatig voor. Uit onderzoek blijkt dat 97.000 vrouwen de afgelopen 5 jaar structureel te maken hadden met fysiek of seksueel geweld. Met name partnergeweld heeft grote gevolgen voor vrouwen. Denk aan lichamelijk letsel, maar ook psychosomatische klachten en andere psychische problemen. Het is dus enorm belangrijk dat gemeenten hier aandacht voor hebben.

Er is voor gemeenten ook een rol weggelegd in de preventie van partnergeweld. Gemeenten kunnen actie ondernemen vanuit de Wmo. Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld is daar namelijk onderdeel van.

In mijn regio (Haaglanden) zetten we bijvoorbeeld stevig in op preventie, samen met ketenpartners. We willen de risicofactoren sneller herkennen en aanpakken. Op die manier ondersteunen we risicogroepen en kunnen we huiselijk geweld voorkomen. We proberen hier ook het sociale netwerk en de omgeving van de gezinnen bij te betrekken.

Gemeenten maken elke vier jaar samen met ketenpartners een regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staat ook hoe zij de doelen van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis willen realiseren. In veel regio’s wordt de regiovisie nog verder uitgewerkt in een regionaal of lokaal uitvoeringsplan. De gids die u heeft gepresenteerd kan daarbij helpen.

Maar de gids bevat ook tips voor regio’s die deze stap al hebben gezet. Zo staan in de gids bijvoorbeeld aandachtspunten voor gemeenten om hun rol als opdrachtgever van de vrouwenopvang in te vullen.

De VNG vindt het dus heel belangrijk om de gids onder de aandacht te brengen bij onze leden.