Toespraak ter gelegenheid van Divali (Nederlands & Engels)

Nederlands:

Excellentie,

Geachte aanwezigen, 

Wat mooi, om te mogen bijdragen aan het ontsteken van deze dia: de opmaat naar Divali. Het feest waar Hindoes, Sikhs en Jains ieder jaar, overal ter wereld naar uitkijken. Divali, het feest van de triomf van het goede over het kwade, van het licht dat de duisternis verdrijft. Een moment van bezinning en reflectie, maar vooral óók van feestvreugde, geluk en voorspoed. Divali, het feest van hoop, goede wil en hernieuwde inzet voor je medemens. Ongeacht afkomst of religie.  

En waar kan dat beter dan in Den Haag, de stad die zich de Hindoestaanse hoofdstad van het Europese vasteland mag noemen. Den Haag, waar de wereld thuis is. Waar vele talen worden gesproken, en vele geloven beleden. De woonplaats van meer dan een half miljoen vrouwen, mannen en kinderen met heel uiteenlopende achtergronden. En: de internationale stad van vrede en recht. Waar talloze mensen, dag in, dag uit, werken aan een vreedzame, rechtvaardige en veilige wereld. Een wereld waarin het goede het kwade overwint. Zoals hier, bij de Humanity Hub. 

Natuurlijk is ook Divali dit jaar anders dan andere jaren. Zoals bijna alles in ons leven op dit moment anders is. Helaas geen grote bijeenkomsten. En ook thuis kan het feest niet met veel familieleden en vrienden worden gevierd. En toch komt Divali juist dit jaar als geroepen. Biedt het immers de mogelijkheid om na te denken over waar het in het leven werkelijk om draait: om er voor elkaar te zijn, ook al is het op afstand. Om te bouwen aan harmonie, vrede en geluk. 

En de hoop waarvan Divali vervuld is, die hoop koesteren we allemáál. Hoop dat we de pandemie die ons allen in zijn greep houdt en al zoveel slachtoffers heeft geëist, binnenkort echt onder controle krijgen. Hoop, dat al die mensen die noodgedwongen werkloos zijn, weer aan de slag kunnen. Hoop dat we onze dierbaren weer mogen omhelzen. 

In die geest wens ik u allemaal een heel mooi Divali toe. Moge het licht van Divali u en iedereen die u lief is verwarmen. En alle mensen van goede wil, hier in Den Haag of waar ook ter wereld.

 

Engels:

Excellency,

Dear all,

I am delighted to be able to contribute to lighting this Diya: the prelude to Diwali. The festival looked forward to by Hindus, Sikhs and Jains all over the world. Diwali, the festival that symbolises the victory of good over evil, of light over darkness. A moment of contemplation and reflection, but above all a festival of joy, happiness and prosperity. Diwali, the festival of hope, goodwill and renewed commitment to your fellow human beings. Whatever their origin or religion.

And how better to celebrate than in The Hague, the city that is proud to call itself the Hindu capital of the European mainland. The Hague, where the world is at home. Where many languages are spoken, and many faiths are practised. Home to more than half a million men, women and children from many different backgrounds. And: the international city of peace and justice. Where so many people work, day in, day out, to ensure a peaceful, fair and safe world. A world in which good triumphs over evil. Like here, in the Humanity Hub.

Obviously, this year’s celebration of Diwali is different from other years. Like everything in our lives now. So sadly, no big gatherings. And even at home, the festival cannot be celebrated with all our relatives and friends. Yet this year, Diwali is more important than ever. Because it gives us the opportunity to reflect on what life is really about: being there for each other, even at a distance. Building harmony, peace and happiness.

And the renewed hope that Diwali represents is something we all cherish. Hope that we will soon conquer the pandemic that has us all in its grip and which has taken so many victims. Hope that all those people who have been forced into unemployment will soon be back at work. Hope that we will be able to hug our loved ones again.

In that spirit, I wish you all a wonderful Diwali. May the light of Diwali warm you and everyone you love. And all people of goodwill, here in The Hague or elsewhere in the world.