Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij de verwelkoming van de twee nieuwe Shelter City gasten, 3 juni 2021

Beste allemaal,
Wat een voorrecht om onze speciale gasten vandaag welkom te mogen heten.
Heel hartelijk welkom in Den Haag.
Sinds kort uw ‘Shelter City’.
Wij voelen ons vereerd om u, strijders voor de rechten van minderheden en de vrije pers, hier in ons midden te hebben.
Ik hoop van harte dat u zich hier snel thuis zult voelen.
En dat u hier in Den Haag op adem kunt komen.

Negen jaar geleden sloot Den Haag zich, als eerste in Nederland, aan bij het Shelter City netwerk, gecoördineerd door Justice & Peace Netherlands.
Als internationale stad van vrede en recht mogen wij daarin natuurlijk niet ontbreken.
Sindsdien hebben wij 31 mensenrechtenverdedigers hier mogen ontvangen.

De noodzaak van het bestaan van Shelter Cities hoeven we eigenlijk niet uit te leggen.
De schendingen van mensenrechten, overal op deze aarde, zijn legio.
De plegers van zulke misdrijven is er veel aan gelegen om ze verborgen te houden.
Moedige mensen doorbreken het stilzwijgen en richten de schijnwerpers op het onrecht.
Het is aan ons om hun stemmen en die van hun collega’s en medestrijders, waar ook ter wereld, te versterken.

De komende vijf jaren zal Den Haag als Shelter City extra ruimte bieden aan vervolgde journalisten.
In het bijzonder vrouwen.
De kaping van het vliegtuig door Belarus toont aan dat het kwaad lange tentakels heeft.
Dictators zijn voor één ding met name doodsbang: het vrije woord.
Daar waar mensen zich vrij kunnen uitspreken en onbelemmerd toegang hebben tot informatie, hebben dictaturen geen kans.
Daarom is vrije journalistiek van essentieel belang.
Die is de zuurstof van een vrije, inclusieve en diverse samenleving, zoals de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken het terecht formuleerde.
Den Haag, met in haar DNA de Four Freedoms van President Roosevelt, zet zich actief in voor de bescherming van de vrije pers.
Zo mochten wij afgelopen december nog een online forum organiseren als onderdeel van de World Press Freedom Conference.
Eerder vonden in Den Haag grote internationale bijeenkomsten plaats met als thema een veilig én vrij internet.

Zoals gezegd, als internationale stad van vrede en recht is Den Haag het aan zichzelf verplicht om Shelter City te zijn.
En dat sluit ook naadloos aan op de kennisinfrastructuur op dat terrein die onze stad mag huisvesten.
Een mooi en concreet voorbeeld is de Shelter City Fellowship.
Een samenwerkingsprogramma dat mensenrechtenverdedigers de mogelijkheid biedt om wetenschappelijk onderzoek te doen.
En zo bijdraagt aan de kennisontwikkeling over het internationale recht en de situatie van mensenrechtenverdedigers.
Zo liep bijvoorbeeld een mensenrechtenverdediger stage bij het T.M.C Asser Instituut en deed daar ook onderzoek.

Maar het Shelter City netwerk toont ook iets anders aan.
De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor de rol die steden en stedelijke gebieden kunnen spelen in het oplossen van de grote uitdagingen van nu.
Zoals het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, het aanpakken van de klimaatverandering en het bestrijden van de coronapandemie.
Het Shelter City programma illustreert goed hoe steden óók een concrete bijdrage kunnen leveren aan de versterking van mensenrechten.
Een wereld waarin mensenrechten voor iedereen gelden.
Waar je ook woont, ongeacht je geslacht of geaardheid, je leeftijd, geloof of levensovertuiging.
Dát is en blijft ons kompas.
Ik wens u een heel fijne en inspirerende bijeenkomst.

 

English:

Speech by Mayor Jan van Zanen to welcome the two new Shelter City guests, 3 June 2021

Dear all,
What a privilege it is to welcome our special guests today.
A very warm welcome to The Hague.
That recently became your ‘Shelter City’.
As fighters for the rights of minorities and a free press – we feel honoured to have you among us here.
I very much hope that you will soon feel at home.
While you take a breather here in The Hague.

Nine years ago, as the first Dutch city to do so, The Hague joined the Shelter City network, coordinated by Justice & Peace Netherlands.
As the international city of peace and justice it was only natural that we should be part of that.
Since then we have received 31 human rights activists here.

We hardly need to explain why we need Shelter Cities.
Human rights violations are widespread throughout the world.
The perpetrators of such crimes do everything they can to keep them hidden.
Courageous people break the silence and turn the spotlight on injustice.
It is up to us to make sure that their voices, and those of their colleagues and fellow activists around the world, are heard.

Over the next five years, as a Shelter City, The Hague will be offering extra space to persecuted journalists.
Especially women.
The hijacking of the plane over Belarus shows to what lengths oppressors will go.
Dictators are afraid of just one thing: free speech.
Where people can express themselves freely and have unimpeded access to information, dictatorships do not stand a chance.
Which is why freedom of the press is vitally important.
As the Dutch Minister of Foreign Affairs so rightly put it: it is the oxygen of a free, inclusive and diverse society.
The Hague, which has the Four Freedoms formulated by President Roosevelt firmly embedded in its DNA, actively works to protect the free press.
Last December, for example, we organised an online forum as part of the World Press Freedom Conference.
Prior to that, large international meetings were held in The Hague on the theme of a safe and free internet.

As I mentioned, as the international city of peace and justice, it is only natural that The Hague should be a Shelter City.
Something which is also in keeping with the academic expertise in this field found in our city.
The Shelter City Fellowship provides a good practical example.
A joint programme that enables human rights activists to carry out academic research.
And thus contribute to the body of knowledge on international law and the situation of those defending human rights.
A human rights activist did an internship at the T.M.C Asser Institute, for example, and also carried out research there.

But the Shelter City network also shows us something else.
In recent years the role that cities and urban regions can play in solving today’s major challenges has increasingly come to the fore.
Such as achieving the Sustainable Development Goals, tackling climate change and combatting the coronavirus pandemic.
The Shelter City programme also clearly illustrates how cities can make a real contribution to strengthening human rights.
A world in which everyone’s human rights are respected.
Wherever you live, irrespective of your gender, orientation, age, faith or philosophy.
That is – and always will be – what we in The Hague are guided by.
I wish you an inspiring and enjoyable meeting!