Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij de bijeenkomst van World Class, 24 juni 2021

(English below)

Beste studenten,

Wat een eer, om mij vandaag tot jullie te kunnen richten.
Want Den Haag is niet alleen het centrum van de Nederlandse democratie.
Het is óók de stad van vrede en recht.
En, mede daardoor: internationale studentenstad.
Wat dat betreft is de term ‘World Class’ goed gekozen.
De wereld is immers thuis in Den Haag.
En dat geldt ook voor de studentenpopulatie.
Heel mooi, dat wij vandaag echt bijeen kunnen zijn.
Herinner me dat ik in een bijna leeg Vredespaleis voor een camera met autocue moest spreken.
Dan realiseer je je hoe eenzaam een nieuwslezer zich moet voelen.
Een echt publiek toespreken is toch veel fijner.
En ongetwijfeld zitten jullie liever hier met elkaar, dan in je eentje thuis voor je scherm.

De bijeenkomst van vandaag staat in het teken van stedennetwerken.
Den Haag speelt hierin een actieve rol.
Ook persoonlijk ben ik nauw betrokken bij de internationale samenwerking tussen gemeenten.
Zo mag ik co-president zijn van United Cities and Local Governments, waarover straks meer.
Die internationale blik tekent Den Haag.
Dat is ook een van de redenen waarom ik zo blij ben dat ik hier burgemeester mag zijn.
Internationale samenwerking zit in het DNA van deze stad.

Meer en meer zijn steden aan zet waar het gaat om de aanpak van de grote, vaak grensoverschrijdende uitdagingen van nu.
Denk aan veiligheid, klimaat, digitalisering, migratie.
Meer en meer krijgt de lokale overheid mondiale vraagstukken op haar bord.
En steden nemen ook die verantwoordelijkheid.
Dat zagen we een paar jaar geleden bijvoorbeeld heel duidelijk in de Verenigde Staten.
Toen president Trump het klimaatakkoord in de prullenbak gooide, stonden de steden op.
Zij verbonden zich wél aan ‘Parijs’.
En dat is tekenend voor de huidige ontwikkeling in de wereld.

Den Haag kent dezelfde uitdagingen als andere steden in de wereld.
We zien dat de onderlinge afhankelijkheid van landen, regio’s en steden groter wordt.
En daarom werken we samen met steden in het buitenland en zijn we actief in internationale netwerken.
We vinden het belangrijk dat gemeenten een duidelijke stem hebben op het wereldtoneel.
De gemeente is immers het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat.

In steden zien we een concentratie van innovatie en economische vooruitgang.
Tegelijkertijd komen er ook verschillende maatschappelijke uitdagingen bij elkaar:
Ik noem segregatie, ongelijkheid, onveiligheid, slechte luchtkwaliteit, energieverbruik, bevolkingsgroei, ongewenste effecten van digitalisering.
Al deze zaken brengen we onder de aandacht van de EU en de VN.
Want deze wereld valt of staat met sterke, veerkrachtige steden.

Om dat te bereiken is Den Haag actief in een aantal stedennetwerken, zowel ambtelijke als bestuurlijke.
Bij bestuurlijke netwerken moeten we denken aan United Cities and Local Governments, kortweg UCLG.
De UCLG vertegenwoordigt 5 miljard mensen over de hele wereld en omvat meer dan 240.000 steden, regio’s en metropolen.
Voor de VN is de UCLG een belangrijke, geaccrediteerde partner.
Bovendien heeft de UCLG een consultatieve status binnen VN-vergaderingen.
Dat alles helpt natuurlijk om het punt van lokale overheden goed over het voetlicht te brengen bij de VN.
Ambtelijke netwerken zijn bijvoorbeeld het Resilient Cities Network.
Dat bestaat uit 100 steden wereldwijd die zich inzetten voor het opbouwen van en investeren in stedelijke veerkracht.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld cyberweerbaarheid.
Eurocities is een ander mooi voorbeeld, dat alweer wat ouder is.
Dit netwerk omvat 130 steden in Europa.
Last not least is Den Haag nauw betrokken bij het Global Parliament of Mayors, dat hier vijf jaar geleden werd opgericht.
Socioloog Benjamin Barber kwam met het idee hiervoor.
Barber werd bekend door zijn boek If Mayors ruled the world.

Nu heb ik persoonlijk geen ambitie om de wereld te regeren.
Maar de kern van zijn betoog kan ik van harte onderschrijven:
namelijk dat veel van wat er op deze aarde speelt, het best op lokaal niveau kan worden aangepakt.
Want juist die lokale aanpak kan ervoor zorgen dat, hoe mooi de vergezichten ook zijn, iets essentieels niet uit het oog wordt verloren:
De menselijke maat.
En ieder beleid, iedere toekomstvisie kan alleen maar slagen zolang zij voldoen aan de menselijke maat.
Ik wens jullie een heel mooie en inspirerende World Class.

 

Dear students,

What an honour it is to be able to speak to you today.
Because The Hague is not only the heart of the Dutch parliamentary democracy,
it is also the city of peace and justice.
And, therefore, also: an international student city.
And in that context the term ‘World Class’ has been well chosen.
After all, the world is at home in The Hague.
And that is also true of its student population.
It is so wonderful that we can really be together today.
I remember how (last year) I had to speak to camera using an autocue in an almost empty Peace Palace.
And that’s when you realise just how alone a newsreader in an empty studio must feel.
It is so much nicer to be able to address a real audience.
And undoubtedly you are also happy to be here together today, rather than alone at home in front of a screen.

Today’s meeting is dedicated to city networks,
in which The Hague plays an active role.
Personally, I am also closely involved in the international cooperation between municipalities.
For example, I am co-president of United Cities and Local Governments, which I will return to later.
That international outlook is precisely what The Hague is about.
And is also one of the reasons why I am so pleased to be Mayor of this city.
International cooperation is something fundamental to The Hague.

More and more, cities are in the driving seat when it comes to tackling today’s major, often cross-border challenges.
Examples of which include safety and security, climate change, digitalization and migration.
Local governments are finding more and more global issues landing on their plate.
And they are also taking that responsibility.
Something we saw very clearly a few years ago in the United States, for example.
When President Trump threw out the Climate Treaty, the cities stood firm.
They remained committed to the Paris Agreement.
And that is indicative of current trends in the world.

The Hague faces the same challenges as other cities in the world.
We see that the interdependence of countries, regions and cities is only increasing.
And therefore we work together with cities abroad and we are active participants in international networks.
We consider it important that municipalities speak with a clear voice on the world stage.
Because they are, after all, the level of government closest to the people.

In cities we see a concentration of innovation and economic progress.
At the same time, various social challenges also rear their head:
Challenges such as segregation, inequality, lack of safety, poor air quality, energy consumption, population growth and the undesirable effects of digitalization.
We bring all these matters to the attention of the EU and the UN.
Because it is only with strong and resilient cities that the world will stand or fall.

And to achieve that The Hague is actively involved in several city networks, both official and administrative.
Administrative networks, such as United Cities and Local Governments, or UCLG.
The UCLG represents 5 billion people all over the world and covers more than 240,000 cities, regions and metropolises.
The UCLG is an important accredited UN partner.
The UCLG further has a consultative status in UN meetings.
All of this helps, of course, to make the UN fully aware of where local governments stand.

Examples of official networks include the Resilient Cities Network.
This comprises 100 cities worldwide who are dedicated to building and investing in urban resilience.
Like cyber resilience.
Eurocities is another good example, although slightly older.
This network covers 130 cities in Europe.
And, last but not least, The Hague is closely involved in the Global Parliament of Mayors that was founded here five years ago.
Sociologist Benjamin Barber put forward the idea for this.
Barber is best known for his book If Mayors ruled the world.

Now, personally, I have no desire to rule the world.
But I fully subscribe to the essence of his argument:
which is that much of what takes place on this planet can best be dealt with at a local level.
Because it is precisely this local approach which can ensure the following:
That, however attractive the horizon may be, it is vital that we do not lose sight of something essential:
The human factor, the human dimension.
And every policy, every vision for the future, can only succeed if we remember to take that human dimension into account.
I wish you all a most enjoyable and inspiring World Class.